• Vložitev pritožbe
 • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Strategija Evropske varuhinje človekovih pravic - „do leta 2019“

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Predgovor

Institucija varuha človekovih pravic je po vsem svetu simbol demokracije in vladavine prava. Ima vlogo neodvisnega nadzora nad pooblastili vlade in javne uprave ter dejavnika, ki državljanom omogoča, da njihove pritožbe obravnava in njihove pravice uresničuje neodvisen, dostopen in nepristranski urad zunaj tradicionalnega sistema sodišč.

Namen njene ustanovitve v Evropski uniji po sprejetju Maastrichtske pogodbe leta 1992 je bil povečati demokratično legitimnost institucij EU. Poleg tega je pomenila priznanje, da navedene institucije vse bolj vplivajo na vsakodnevno življenje državljanov držav članic, zaradi česar je treba zagotoviti, da svojih pooblastil ne bodo uporabljale nepošteno, nepravično ali samovoljno.

Kmalu se bo začelo že tretje desetletje delovanja urada evropskega varuha človekovih pravic. V čast mi je, da me je lani Evropski parlament izvolil za varuhinjo človekovih pravic ter da bom sledila poti, ki sta jo začrtala Jacob Söderman in profesor Nikiforos Diamandouros.

Moja predhodnika sta prispevala k temu, da se je v miselnost uprave EU zakoreninila zavest o novi instituciji. S svojim znanjem, vplivom ter podporo visoko strokovno usposobljenega in predanega osebja sta vnesla pomembne izboljšave na področjih učinkovitosti, preglednosti in poštenosti delovanja javne uprave. Poleg tega sta zagotovila pravna sredstva tisočim posameznikom, članom civilne družbe in podjetjem, ki so bili deležni slabih storitev institucij EU.

Moja vloga in cilj sta še povečati vpliv, pomen in učinkovitost institucije evropskega varuha človekovih pravic. To je namen strategije, ki je predstavljena na teh straneh in ki obsega obdobje do leta 2019 ter je rezultat večmesečnega dialoga z mojim osebjem in tudi s številnimi predstavniki civilne družbe in podjetij, z vodji institucij EU in Evropskim parlamentom. Njen cilj je strateška uporaba virov urada tako, da se opredelijo tista področja javne uprave EU, na katerih smo lahko najbolj učinkoviti.

Emily O'Reilly

November 2014

1. Poslanstvo in pregled vloge

Naše poslanstvo je služiti demokraciji prek sodelovanja z institucijami Evropske unije, da se vzpostavi bolj učinkovita, odgovorna, pregledna in etična uprava.

Kako to dosegamo

Neodvisnost varuha človekovih pravic zagotavljata Pogodbi.

Zaposlujemo visoko usposobljeno in večjezično osebje, ki obravnava pritožbe državljanov zoper institucije EU ter po potrebi zagotavlja pravno varstvo.

Varuh človekovih pravic v okviru preiskav na lastno pobudo obravnava tudi zadeve velikega javnega pomena ali načelna vprašanja.

Na razvoj dobre upravne prakse v institucijah EU dodatno vpliva z vzpostavljanjem stikov, oblikovanjem smernic in kodeksov o dobri praksi ter posebnimi poročili Evropskemu parlamentu.

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah določa pravico državljanov EU, da se pritožijo varuhu človekovih pravic. To pravico imajo tudi podjetja, združenja in državljani tretjih držav s prebivališčem v EU. Varuh človekovih pravic lahko obravnava tudi pritožbe v zvezi s kršitvijo pravic iz Listine in druge primere nepravilnosti. Varuh človekovih pravic zato krepi vlogo državljanov tako, da jim pomaga uveljavljati njihove temeljne pravice. Državljani imajo poleg pravice do dobre uprave tudi pravico vedeti, kaj institucije EU počnejo (preglednost), in pravico do sodelovanja pri njihovih dejavnostih. Varuh človekovih pravic ima zato ključno vlogo pri zagotavljanju, da institucije EU vse navedene pravice uresničujejo in ščitijo.

Varuh človekovih pravic spodbuja tudi dobro upravljanje in kulturo javne uprave tako, da upravi EU pomaga pri odprtem, učinkovitem in poštenem delovanju.

Ravnamo v skladu z načeli, ki jih zastopamo

Pri svojem delu poskušamo ravnati v skladu z načeli, ki jih zastopamo. To vključuje priznavanje lastnih napak, sprejemanje nadzora in pripravljenost do učenja iz izkušenj.

Pet vodilnih načel sestavlja okvir vseh naših dejavnosti, notranjih in zunanjih:

 • poštenost
 • odgovornost
 • dialog
 • storitev
 • pravičnost

Zavezanost osebju

Naš cilj je zagotoviti pozitivno in sodelovalno delovno okolje, v katerem se vsaka oseba obravnava dostojanstveno in spoštljivo ter v katerem ima vsak možnost razvijati svoje poklicne ambicije v skladu s potrebami in obveznostmi institucije.

2. Strategija

Strategija ima več namenov.

 • Določa pomembne cilje, ki si jih urad varuha človekovih pravic prizadeva doseči z različnimi konkretnimi ukrepi (pojasnjeni so v Operativnem okviru[1]).
 • Zagotavlja večleten okvir za gospodarno, učinkovito in uspešno uporabo človeških in finančnih virov, ki jih uradu zagotovi proračunski organ.
 • Predstavlja merilo za zunanje zainteresirane strani, ki ocenjujejo našo uspešnost in ki jim moramo odgovarjati.

Naši strateški cilji

Naša strategija je združiti tri cilje, ki se vzajemno krepijo.

Naš cilj je postati pomemben organ v EU in pri zainteresiranih straneh; zagotoviti visoko prepoznavnost varuhinje človekovih pravic in urada za podporo našemu poslanstvu ter doseči stvaren in pozitiven učinek na upravo EU.

Ti cilji temeljijo na notranjem cilju o učinkovitosti.

Naši strateški cilji

Cilj 1 – zagotoviti pomen

Državljanom in drugim zainteresiranim stranem želimo zagotoviti dodano vrednost z osredotočanjem na ključna sistemska vprašanja, ki imajo največji pomen za njihove interese in skrbi.

Prednostne naloge

1. okrepiti vlogo priznanega, zaupanja vrednega in neodvisnega organa pri vprašanjih, ki so v pristojnosti varuhinje človekovih pravic, z zagotavljanjem vodenja na področjih preglednosti, odgovornosti in poštenosti;

2. sodelovati z zainteresiranimi stranmi in pridobiti njihova stališča;

3. javno sodelovati v ustreznih razpravah EU in pri razvoju politik ter k njim prispevati, kadar koli pristojnosti varuhinje človekovih pravic in njeno strokovno znanje zagotavljajo dodano vrednost;

4. sodelovati z mednarodnimi mrežami in organizacijami, da se opredelijo najvišji možni standardi in dobre prakse, na primer v zvezi s človekovimi/temeljnimi pravicami ali vprašanji upravljanja, kot sta prijavljanje nepravilnosti in navzkrižje interesov;

5. povečati sposobnost razumevanja dinamike sprememb v Evropski uniji ter političnega, družbenega, gospodarskega in pravnega okvira, v katerem delujemo.

Cilj 2 – doseči večji učinek

Stvarno želimo prispevati h kakovosti dela institucij EU tako, da na ključnih področjih delujemo kot dejavnik za spremembe.

Prednostne naloge

1. proaktivno opredeliti področja ključnega strateškega pomena in ustrezne vire ciljno usmeriti v raziskave sistemskih težav, zlasti s preiskavami na lastno pobudo;

2. razviti celovit pristop k strateškim preiskavam z uporabo medsektorskega strokovnega znanja v uradu varuha človekovih pravic;

3. razviti instrumente, da se omogoči bolj sistematično in temeljito spremljanje rezultatov priporočil in pripomb varuhinje človekovih pravic;

4. okrepiti in izboljšati sodelovanje in dialog z institucijami EU ter drugimi zainteresiranimi stranmi, da se podprejo priporočila varuhinje človekovih pravic;

5. na ustrezen in preudaren način uporabiti celoten obseg pooblastil v okviru Statuta varuha človekovih pravic z uporabo vseh razpoložljivih orodij in možnosti glede na posamezen primer.

Cilj 3 – ohraniti visoko prepoznavnost

Povečati želimo zmožnost vplivanja. Javnost in institucije morajo biti bolj in širše ozaveščene o varuhu človekovih pravic.

Prednostne naloge

1. strateško uporabiti komunikacijske zmogljivosti za obveščanje splošne javnosti, ključnih ciljnih skupin in drugih zainteresiranih strani;

2. razviti spletna orodja in kanale, da bodo postali bolj učinkoviti instrumenti za komuniciranje;

3. širše in strateško sodelovati z Evropskim parlamentom in njegovimi odbori pri različnih vprašanjih vzajemnega interesa ter ob tem ohraniti neodvisnost;

4. sodelovati z Evropsko mrežo varuhov človekovih pravic pri komunikaciji z državljani;

5. opredeliti in usposobiti predstavnike urada, ki se znajo jasno izražati in so verodostojni, ki so sposobni varuhinjo človekovih pravic zastopati na ključnih dogodkih in konferencah ter lahko prepoznajo možnosti za povezovanje v mreže in vzpostavljanje stikov.

Cilj 4 – izboljšati našo učinkovitost

Vire želimo uporabiti za doseganje najboljših možnih rezultatov.

Prednostne naloge

1. zagotoviti, da se proračunski viri varuha človekovih pravic uporabljajo v skladu s strategijo;

2. zagotoviti, da vsi naši notranji postopki in enote, vključno s sistemi informacijske tehnologije, delujejo čim bolj uspešno in učinkovito;

3. razviti pametne, prožne in zanesljive delovne prakse, da se pritožbe čim hitreje in učinkoviteje razvrstijo po pomembnosti ter obravnavajo;

4. spodbujati notranjo kulturo na področju preglednosti, etike, inovacij in storitev za državljane;

5. nadalje razvijati urad v privlačno, dinamično in pomembno delovno okolje za motivirane, nadarjene in ambiciozne ljudi z zagotavljanjem, da bo naša kadrovska politika osrednjega pomena za našo strategijo, dobro oblikovana in imela na voljo dovolj virov.

3. Izvajanje in merjenje

Da bi dosegli navedene cilje in prednostne naloge, bodo vsako leto načrtovani in ocenjeni konkretni ukrepi v postopkih priprave letnega načrta upravljanja in letnega poročila o dejavnostih. V obdobju, ki ga vključuje sedanja strategija, bo postopek priprave letnega načrta upravljanja naslednji:

Jeseni varuhinja človekovih pravic izda smernice za dejavnosti v prihodnjem letu, ki temeljijo na ciljih in prednostnih nalogah iz strategije. V smernicah so navedeni finančni in človeški viri, za katere se pričakuje, da bodo uradu na voljo. V skladu s temi smernicami vodje operativnih enot predlagajo konkretne ukrepe in pojasnijo:

 • kako bodo predlagani ukrepi prispevali k doseganju ciljev in prednostnih nalog iz strategije;
 • vire, potrebne za njihovo izvajanje, ter
 • kako bodo potrebne vire zagotovili (zlasti in kjer je to potrebno s povečanjem učinkovitosti in/ali zmanjšanjem virov, namenjenih drugim dejavnostim).

Po notranjih razpravah in usklajevanju se varuhinja človekovih pravic odloči glede letnega načrta upravljanja.

Ocenjevanje, merjenje in poročanje

V prvi strategiji so bili določeni številni ključni kazalniki uspešnosti, povezani z njenimi cilji. Pripravljena sta bila polletni in letni pregled uspešnosti, rezultati pa so bili objavljeni v letnem poročilu o dejavnostih.

Izkušnje s ključnimi kazalniki uspešnosti in pregledom uspešnosti so zelo pozitivne. Izkazali so se kot učinkoviti za namene notranjega upravljanja in zunanjega poročanja v letnem poročilu o dejavnostih.

Ključne kazalnike uspešnosti je treba izboljšati, da se upoštevajo cilji in prednostne naloge iz te strategije. Za zagotovitev njihove uporabnosti in ustreznosti bodo novi ključni kazalniki uspešnosti skrbno oblikovani ter bodo predmet temeljitega notranjega posvetovanja, preden bodo objavljeni na spletnem mestu varuha človekovih pravic hkrati z Letnim načrtom upravljanja za leto 2015.

4. Pregled

Vmesni pregled te strategije bo izveden po javnem posvetovanju.