• Vložitev pritožbe
 • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Varuh in njegovi sodelavci

Varuh in njegovi sodelavci

Da bi institucija uspešno opravljala sorodni nalogi, in sicer obravnavala pritožbe v vseh 24 jezikih Pogodbe in ozaveščala o pravici do pritožbe, varuhu človekovih pravic pomaga visoko usposobljeno osebje, ki govori več jezikov. Ta razdelek vsebuje popoln seznam osebja in nazive njihovih delovnih mest.

Evropski varuh človekovih pravic

Kabinet evropskega varuha človekovih pravic

Kabinet evropskega varuha človekovih pravic deluje neposredno po navodilih varuhinje. Varuhinji svetuje in ji pomaga pri uresničevanju njene vizije, strategije in ciljev.

Vsi člani kabineta lahko varuhinjo spremljajo na misijah, kadar se to zahteva, in ji pomagajo pri sestavljanju govorov ter pripravi predstavitev in poročil, ki se jim dodelijo.

 • Aidan O'Sullivan
  Vodja kabineta
  Vodja kabineta je na splošno odgovoren za strategijo varuhinje, medinstitucionalne odnose (tudi z Evropskim parlamentom) in vodenje kabineta. Sodeluje z generalnim sekretariatom pri zagotavljanju izvajanja strategije. Varuhinji svetuje glede komuniciranja in ozaveščanja.
 • Fintan Butler
  Višji svetovalec
  Varuhinji svetuje v zvezi s preiskavami, postopki preiskav in s tem povezanimi vprašanji.
 • Graham Smith
  Višji svetovalec
  Višji svetovalec kabineta o dostopu do dokumentov, vključno z vmesnikom za varstvo podatkov. Svetuje evropskemu varuhu človekovih pravic in generalnemu sekretariatu v zvezi s postopki za obravnavanje pritožb in njihovimi izidi. Uradni govorec evropskega varuha človekovih pravic na visoki ravni. Skupaj z enoto za obveščanje svetuje evropskemu varuhu človekovih pravic v zvezi z Evropsko mrežo varuhov človekovih pravic in odnosi z mednarodnimi informacijskimi središči.
 • Silvia Bartolucci
  Osebni pomočnik
  Odgovorna je za organizacijo dnevnega reda, misij in sestankov varuhinje. Izvaja ad hoc administrativne naloge, ki so ji dodeljene.
 • Frederik Hafen
  Pomočnik za politiko
  Odgovoren je za vsakodnevne odnose z Evropskim parlamentom, vključno z Odborom za peticije. Pomaga izvajati strategijo evropskega varuha človekovih pravic znotraj urada in zunaj njega, vključno s pripravo njegovih poročil. Odgovoren je za ad hoc administrativne naloge, ki so mu dodeljene.
 • Caroline Moen
  Pomočnik v kabinetu
  Odgovornost za vodenje dnevnega reda dela evropske varuhinje človekovih pravic, beleženje vse dohodne pošte in priprava vabil urada evropske varuhinje človekovih pravic, upravljanje digitalnega arhiva kabineta, vzdrževanje intranetne strani varuhinje človekovih pravic. Odgovornost za dodeljene priložnostne upravne naloge.

Generalni sekretariat

Generalni sekretar je odgovoren za splošno vodenje urada ter zagotavljanje splošne usklajenosti in izvajanje strategije varuha človekovih pravic.
 • Beate Gminder
  Generalna sekretarka
 • Peter Dyrberg
  Administrator za svetovanje generalnemu sekretarju v zvezi s preiskavami
 • Murielle Richardson
  Administratorka za svetovanje generalnemu sekretarju v zvezi s kadrovskimi zadevami in upravljanjem
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Upravni pomočnik

Enota za obveščanje

Enota za obveščanje je pristojna za obveščanje splošne javnosti, ključnih ciljnih skupin in drugih deležnikov o preiskavah varuha človekovih pravic, njegovem vodilnem položaju na področju preglednosti, odgovornosti in integritete ter njegovem sodelovanju v ustreznih razpravah na ravni EU in pri razvoju politik. Odgovorna je tudi za svetovanje na področju strateške komunikacije znotraj urada ter usklajevanje Evropske mreže varuhov človekovih pravic.
 • Gundi Gadesmann
  Vodja obveščanja
 • Sylvie Debout
  Pomočnica za publikacije
 • Elena Kindyni
  Uslužbenka za družbene medije in obveščanje
 • Audrey Lemonnier
  Pomočnica obveščanja
 • Jean Lusweti
  Pisec in pomočnica za obveščanje
 • Honor Mahony
  Tiskovna predstavnica
 • Carolina Marín Vargas
  Pomočnica obveščanja
 • Richard More O'Ferrall
  Uradnik za komunikacijo
 • Marina Ramazanova
  Pomočnica obveščanja
 • Gabrielle Sheridan
  Pomočnica obveščanja
 • Christelle Therouse
  Pomočnica obveščanja

Enota 1 – Preiskave ter informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT)

Glavna naloga enote 1 je izvajanje preiskav v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi s ciljem poiskati rešitve v skladu s strateškimi cilji in prednostnimi nalogami, ki jih določi varuh človekovih pravic.
Enota 1 je tudi jedro, ki zagotavlja nemoteno delovanje celotnega urada prek podpore in rešitev IKT, obravnava pravne vidike sodelovanja varuha človekovih pravic z Evropsko mrežo varuhov človekovih pravic ter proučuje možnosti za sinergije s Svetom Evrope in Evropskim sodiščem za človekove pravice na področjih skupnega interesa.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Vodja IKT in preiskav – Enota 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Upravni pomočnik
 • Maria Depasquale
  Glavna pravna strokovna sodelavka
 • Inga Jasmontaitė
  Upravna pomočnica
 • Tereza Mandjukova
  Uradnica, ki vodi primere
 • Josef Nejedlý
  Pravni strokovni sodelavec
 • Eija Salonen
  Pravna strokovna sodelavka
 • Francesca Gennari
  Pripravnik
 • Manuela Perez Ivars
  Pripravnik
Oddelek za informacijske in komunikacijske tehnologije
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Vodja oddelka za informacijske in komunikacijske tehnologije
 • Kevin Crespo Gao
  Podpora informacijske tehnologije
 • Massimo Ezzy
  Uslužbenec za informacijsko tehnologijo – razvijalec sistemov
 • Gaël Lambert
  Uslužbenec za informacijsko tehnologijo – LSA
 • Aurimas Dainius
  Pripravnik

Enota 2 – Usklajevanje preiskav v javnem interesu

 • Fergal Ó Regan
  Vodja usklajevanja preiskav v javnem interesu – enota 2
 • Celien Coltura
  Uradnica, ki vodi primere
 • Tessa Harris Hess
  Uradnica, ki vodi primere
 • Jakub Pawlowicz
  Pravni strokovni sodelavec
 • Catherine Vaudé
  Upravna pomočnica

Enota 3 – Preiskave

Glavna naloga enote 3 za preiskave je izvajanje preiskav v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi s ciljem poiskati rešitve v skladu s strateškimi cilji in prednostnimi nalogami, ki jih določi varuh človekovih pravic.
 • Lambros Papadias
  Vodja preiskav – Enota 3
 • Antonios Antoniadis
  Glavni pravni strokovni sodelavec
 • Patricia López Martín
  Pravna strokovna sodelavka
 • Erika Murányi
  Upravna pomočnica
 • Silvia Ticau
  Uradnik, ki vodi primere
 • Diana Riochet
  Pravna strokovna sodelavka
 • José Campos Navarro
  Pripravnik
 • Tania Isacu
  Pripravnik

Enota 4 – Preiskave

Glavna naloga enote 4 za preiskave je izvajanje preiskav v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi s ciljem poiskati rešitve v skladu s strateškimi cilji in prednostnimi nalogami, ki jih določi varuh človekovih pravic.
 • Tina Nilsson
  Vodja preiskav – Enota 4
 • Evelyne Coudière
  Upravna pomočnica
 • Nastasja Fuxa
  Pravna strokovna sodelavka
 • Laura Massocchi
  Uradnica, ki vodi primere
 • Angela Marcos Figueruelo
  Pravna strokovna sodelavka
 • Jan Stadler
  Pravni strokovni sodelavec
 • Konstantinos Tsaklidis
  Uradnik, ki vodi primere
 • Michaela Gehring
  Pripravnik
 • Sandra Karlsson
  Pripravnik

Enota 5 – Preiskave in vodenje postopkov

Naloga enote 5 za preiskave je obravnavanje pritožb in izvajanje preiskav v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi s ciljem poiskati rešitve v skladu s strateškimi cilji in prednostnimi nalogami, ki jih določi varuh človekovih pravic.
Enota 5 prispeva k učinkovitosti urada pri vodenju postopkov in registraciji s svojim funkcionalnim vodenjem ter skupno uporabo sistema vodenja primerov in nespecializiranih orodij urada za vodenje evidenc. Poleg tega prispeva k učinkovitemu obravnavanju zaprosil za dostop do informacij javnega značaja, naslovljenih na urad, ter pri tem izpolnjuje dva namena: (a) zagotavlja visokokakovostno storitev zunanjim uporabnikom informacij in (b) pomaga uradu zagotavljati doslednost njegovih notranjih praks z zunanjimi ocenami zadev, povezanih z dostopom do informacij javnega značaja.
 • Peter Bonnor
  Vodja vodenja postopkov in preiskav – enota 5 – uradnik za zagotavljanje preglednosti
 • Christophe Bauer
  Pomočnik vodje enote – postopki za vodenje primerov
 • Séverine Beyer
  Pomočnica za ravnanje z dokumentacijo
 • Ana Bismarque Gaspar
  Pomočnica za ravnanje z dokumentacijo
 • Juliano Franco
  Glavni pravni strokovni sodelavec
 • Daniel Koblencz
  Pravni strokovni sodelavec
 • Hanna Kubiak
  Sodelavka za obravnavo pritožb
 • Oualiba Makhloufia
  Pomočnica vodje enote – uradnica za ravnanje z dokumentacijo
 • Aude Perrot
  Uradnica, ki vodi primere
 • Michael Weiskorn
  Pomočnik za ravnanje z dokumentacijo – dostop do informacij javnega značaja
 • Caroline Zinck
  Pomočnica za ravnanje z dokumentacijo
 • Marta Barzagli
  Pripravnik

Enota za strateške preiskave

Naloga enote za strateške preiskave je spodbujati sistemske izboljšave v upravi EU, predvsem z izvajanjem preiskav na lastno pobudo in njihovim nadzorovanjem ter sodelovanjem z institucijami, organi, uradi in agencijami v skladu s cilji iz strategije varuhinje človekovih pravic „Do leta 2019“ in prednostnimi nalogami iz letnega načrta upravljanja.
 • Rosita Hickey
  Vodja strateških preiskav
 • Elpida Apostolidou
  Pravnica
 • Tanja Ehnert
  Uradnica, ki vodi primere
 • Koen Roovers
  Uradnik, ki vodi primere
 • Maximillian Kemp
  Pripravnik

Enota za kadrovske, upravne in proračunske zadeve

Enota za kadrovske, upravne in proračunske zadeve je odgovorna za vse upravne zadeve, povezane s stavbami in opremo, osebjem, proračunom ter finančnimi sredstvi institucije. Njena naloga je varuhu človekovih pravic pomagati z zagotavljanjem osebja instituciji na visoki ravni ter odličnih delovnih pogojev in najvišjih standardov glede učinkovitosti in integritete pri uporabi javnih sredstev.
 • Alessandro Del Bon
  Vodja enote za kadrovske, upravne in proračunske zadeve
Sektor za proračun
 • Véronique Vandaele
  Vodja sektorja za proračun
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Administrativna podpora vodji enote – uslužbenka za finančno podporo
 • Stéphanie Maraj
  Pomočnica za finančne zadeve
 • Christophe Walravens
  Pomočnik za finančne zadeve
 • Emese Szentes
  Pomočnica za finančne zadeve
Sektor za kadrovske zadeve
 • Zina Assimakopoulou
  Vodja sektorja za kadrovske zadeve
 • Rachel Doell
  Upravna pomočnica
 • Henri Finckbohner
  Voznik - administrativna podpora
 • Giovanna Fragapane
  Upravna pomočnica
 • Marjorie Fuchs
  Glavna administratorka
 • Isgouhi Krikorian
  Upravna pomočnica
 • Charles Mebs
  Upravni pomočnik
 • Félicia Voltzenlogel
  Pomočnica za kadrovske zadeve

Pooblaščenec za varstvo podatkov

 • Juliano Franco
  Pooblaščenec za varstvo podatkov
 • Elpida Apostolidou
  Pomočnik uradne osebe za varstvo podatkov