• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Ombudsman: etika a správanie

Ombudsman: etika a správanie

Emily O'Reilly prijala 5. februára 2015 kódex správania ombudsmana. Táto iniciatíva je prejavom jej odhodlania konať transparentne a eticky. Zároveň odráža jej silné presvedčenie, že európske inštitúcie môžu získať späť dôveru občanov iba vtedy, ak budú pri plnení svojich úloh vychádzať občanom v ústrety a konať zodpovedne, transparentne a v súlade najvyššími etickými normami.

V stratégii ombudsmanky, ktorá bola predložená v dokumente Smerom k roku 2019, sa zaväzujeme plniť to, čo hlásame, a v plnej miere dodržiavať okrem iného zásady integrity a zodpovednosti vo všetkých našich činnostiach. Informácie na webovom sídle ombudsmana v časti Etika a správanie majú za cieľ plniť tento záväzok.

Okrem kódexu správania a vyhlásení ombudsmanky o záujmoch obsahuje táto časť aj informácie o výdavkoch na služobné cesty a na reprezentovanie. Tieto informácie, spolu s informáciami zverejnenými v ďalších častiach webového sídla ombudsmanky, poskytujú jasný obraz o tom, ako ombudsmanka koná a ako využíva zdroje.

Viac informácií...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007