• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Dotazy od členov siete

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ombudsmanka, Emily O'Reillyová prijala 12. októbra 2015 nový strategický dokument s názvom Reformovanie Európskej siete ombudsmanov, ktorý bol oznámený a poskytnutý všetkým členom siete. Uviedla, že: „[p]rostredníctvom postupu vybavovania dotazov, v ktorom európska ombudsmanka pomáha členom siete tak, že získava odpovede odborníkov z inštitúcií EÚ, bolo vyriešených mnoho vyšetrovaní národných a regionálnych ombudsmanov, ktoré by inak nebolo možné.

Postup vybavovania dotazov sa však stal nákladným a časovo náročným. Európska ombudsmanka preto vnútorne zreformuje tento postup urýchlením procesov v záujme rýchlejšieho získania výsledkov. Znamená to, že úrady v rámci siete môžu predkladať dotazy tak ako v minulosti a byť si isté, že včas dostanú odpoveď, aby ju mohli použiť vo svojich vlastných vyšetrovaniach.“

Európska ombudsmanka sa rozhodla, že oddelenie 1 pre dotazy v jej úrade sa bude zaoberať všetkými dotazmi predloženými národnými ombudsmanmi s použitím účinného postupu (opísaného ďalej) voči Európskej komisii.

Tento postup zahŕňa nasledujúce kroky:

· predloženie dotazu priamo osobou riešiacou prípad alebo inou oprávnenou osobou v úrade národného ombudsmana e-mailom adresovaným vedúcemu oddelenia 1 európskeho ombudsmana alebo elektronickým formulárom s názvom Dotazy – ako je objasnené ďalej,

· analýzu dotazu oddelením 1 v maximálnej lehote 2 pracovných dní,

· žiadosť o stanovisko k predmetu dotazu, ktorý sa týka právnych predpisov EÚ, sa pošle Generálnemu sekretariátu Komisie alebo inej príslušnej inštitúcii, orgánu alebo agentúre,

· útvary príslušného generálneho riaditeľstva Komisie v koordinácii s Generálnym sekretariátom alebo inou príslušnou inštitúciou, orgánom alebo agentúrou, pokiaľ možno do 2 týždňov pošlú odpoveď európskej ombudsmanke,

· overenie úplnosti danej odpovede oddelením 1 v rámci nasledujúceho pracovného dňa,

· ak si odpoveď na dotaz nevyžaduje ďalšie kontakty s Komisiou, inou príslušnou inštitúciou, orgánom alebo agentúrou, je autor dotazu vyzvaný, aby do 7 dní predložil pripomienky,

· pokiaľ nie je potrebné ďalšie stanovisko Komisie, inej príslušnej inštitúcie, orgánu alebo agentúry, uzavretie postupu vybavovania dotazu,

· a uverejnenie dotazu a odpovede Komisie v časti Podnety na sieti ENONET po dohode s autorom podnetu.

Celý postup by mal trvať maximálne 20 pracovných dní, pokiaľ Komisia nepožiada o viac času na vypracovanie odpovede na dotaz.

Sekcia Dotazy na sieti ENONET bude modernizovaná oddelením 1 (odvetvie IKT) a vo veľmi krátkom čase bude k dispozícii sieti osobitne navrhnutý elektronický formulár Dotazy, ktorý bude automaticky presmerovaný do oddelenia 1.

Nový postup týkajúci sa dotazov od národných ombudsmanov sa začal uplatňovať od dátumu uverejnenia novej stratégie.