• Depunerea unei plângeri
 • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Strategia Ombudsmanului European - „Spre 2019”

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Cuvânt înainte

În întreaga lume, instituția Ombudsmanului este un simbol al democrației și al statului de drept. Aceasta servește atât ca organism independent de control al prerogativelor guvernului și ale administrației publice, cât și ca vehicul prin care plângerile cetățenilor pot fi auzite, iar drepturile lor apărate de o instituție independentă, accesibilă și imparțială din afara sistemului instanțelor tradiționale.

Înființarea sa în Uniunea Europeană ca urmare a Tratatului de la Maastricht din 1992 a avut drept scop consolidarea legitimității democratice a instituțiilor UE. Aceasta a reprezentat, de asemenea, o recunoaștere a implicării din ce în ce mai mari a acestor instituții în viața de zi cu zi a cetățenilor statelor membre, cu consecința necesității de a se garanta că puterea instituțională nu va fi utilizată în mod inechitabil, incorect sau arbitrar.

Biroul Ombudsmanului European va intra în curând în al treilea deceniu de existență și am fost onorată anul trecut să fiu aleasă de Parlamentul European în funcția de Ombudsman, călcând pe urmele domnului Jacob Söderman și ale profesorului Nikiforos Diamandouros.

Predecesorii mei au contribuit la creșterea notorietății noii instituții în rândul administrației UE. Prin competențele și influența lor, precum și datorită sprijinului unui personal foarte competent și dedicat, aceștia au adus îmbunătățiri substanțiale eficienței, transparenței și integrității administrației publice. Ei au obținut, de asemenea, repararea prejudiciilor suferite de mii de persoane, membri ai societății civile și ai mediului de afaceri, care au fost tratate în mod necorespunzător de către instituțiile UE.

Acum, rolul și ambiția mea sunt să duc instituția Ombudsmanului European la următorul nivel de influență, de relevanță și de eficiență. Strategia prezentată în aceste pagini își propune să facă acest lucru, acoperind perioada până în anul 2019, și este rezultatul multor luni de dialog cu personalul instituției, dar și cu numeroși reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, cu lideri ai instituțiilor UE și cu Parlamentul European. Prin această strategie ne propunem să utilizăm resursele noastre într-un mod strategic, prin identificarea acelor domenii ale administrației publice a UE în care putem acționa cel mai eficient.

Emily O'Reilly

Noiembrie 2014

1. Misiunea și privire de ansamblu asupra rolului

Misiunea noastră este să susținem democrația prin colaborarea cu instituțiile Uniunii Europene pentru a crea o administrație mai eficientă, mai responsabilă, mai transparentă și mai etică.

Cum facem acest lucru

Independența Ombudsmanului este garantată de tratate.

Angajăm personal înalt calificat și multilingv care evaluează plângerile cetățenilor împotriva instituțiilor UE și asigură repararea prejudiciilor atunci când este necesar.

De asemenea, prin anchetele din proprie inițiativă, Ombudsmanul investighează probleme de importanță publică majoră sau de principiu.

Totodată, Ombudsmanul influențează dezvoltarea de bune practici administrative în instituțiile UE prin sensibilizare, prin realizarea unor ghiduri și coduri de bune practici, precum și prin rapoarte speciale adresate Parlamentului European.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consacră dreptul cetățenilor UE de a sesiza Ombudsmanul. De acest drept se bucură și întreprinderile, asociațiile și cetățenii unor țări terțe cu reședința în UE. Ombudsmanul poate primi plângeri privind încălcări ale drepturilor consacrate de cartă, precum și alte cazuri de administrare defectuoasă. Prin urmare, Ombudsmanul consolidează rolul cetățenilor, ajutându-i să își cunoască drepturile fundamentale. Pe lângă dreptul la bună administrare, cetățenii au dreptul să cunoască activitatea instituțiilor UE (transparența) și dreptul de a participa la activitățile acestora. Așadar, Ombudsmanul are o contribuție esențială la garantarea faptului că toate aceste drepturi sunt recunoscute și protejate de instituțiile UE.

În sfârșit, Ombudsmanul promovează buna guvernanță și o cultură a serviciului public, ajutând administrația UE să lucreze în mod deschis, eficient și cu integritate.

Punem în practică ceea ce afirmăm

Încercăm să punem în practică ceea ce predicăm altora. Acest lucru implică recunoașterea propriilor greșeli, acceptarea criticilor și disponibilitatea de a învăța din experiență.

Cinci principii directoare constituie cadrul pentru toate activitățile noastre, interne și externe:

 • Integritatea
 • Responsabilitatea
 • Dialogul
 • Serviciile
 • Echitatea

Angajamentul nostru față de personalul propriu

Ne propunem să creăm un mediu de lucru pozitiv și favorabil colaborării, în care fiecare persoană este tratată cu demnitate și cu respect și unde fiecare are posibilitatea de a-și dezvolta ambițiile legate de cariera profesională în conformitate cu nevoile și obligațiile instituției.

2. Strategia

Strategia servește mai multor scopuri. Aceasta

 • stabilește obiectivele la nivel înalt pe care biroul Ombudsmanului urmărește să le atingă prin diferitele sale acțiuni concrete (explicate în Cadrul de funcționare[1]);
 • furnizează un cadru multianual pentru utilizarea economică, eficientă și efectivă a resurselor umane și financiare alocate biroului de către autoritatea bugetară;
 • constituie un punct de referință pentru părțile interesate externe, în raport cu care acestea ne pot evalua performanța și trage la răspundere.

Obiectivele noastre strategice

Strategia noastră este de a combina trei obiective care se susțin reciproc.

Ne propunem să dobândim o relevanță semnificativă în cadrul UE și în rândul părților interesate; ne propunem să asigurăm o vizibilitate crescută a persoanei și a biroului Ombudsmanului în sprijinul misiunii noastre; ne propunem să avem un impact real și pozitiv asupra administrației UE.

Obiectivele menționate sunt susținute de obiectivul intern al eficienței.

Obiectivele noastre strategice

Obiectivul 1 – asigurăm relevanța

Dorim să adăugăm valoare pentru cetățeni și pentru alte părți interesate prin acordarea unei atenții sporite principalelor probleme sistemice cu relevanţă deosebită pentru interesele și preocupările acestora.

Priorități

1. Consolidarea rolului nostru de autoritate recunoscută, de încredere și independentă în probleme care intră în sfera mandatului Ombudsmanului, devenind lider în ceea ce privește transparența, responsabilitatea și integritatea.

2. Implicarea părților interesate și solicitarea opiniilor acestora.

3. Implicarea publică și contribuția la dezbateri relevante privind UE și evoluțiile legate de politici în toate situațiile în care mandatul și expertiza Ombudsmanului oferă valoare adăugată.

4. Cooperarea cu rețele și organizații internaționale în vederea identificării celor mai ridicate standarde și bune practici, de exemplu în legătură cu drepturile omului/drepturile fundamentale sau în probleme legate de guvernanță, precum denunțarea și conflictele de interese.

5. Aprofundarea capacității noastre de a înțelege dinamica schimbătoare a Uniunii Europene și contextul politic, social, economic și juridic în care ne desfășurăm activitatea.

Obiectivul 2 – realizăm un impact mai mare

Dorim să producem o schimbare reală cu privire la calitatea activității instituțiilor UE, acționând ca un catalizator al schimbării în domenii-cheie.

Priorități

1. Identificarea proactivă a principalelor domenii de importanță strategică și concerntrarea resurselor adecvate pentru investigarea problemelor sistemice, în special prin anchete din proprie inițiativă.

2. Dezvoltarea unei abordări integrate privind investigațiile strategice, beneficiind de expertiza intersectorială din cadrul biroului Ombudsmanului.

3. Dezvoltarea unor instrumente care să permită o monitorizare mai sistematică și mai aprofundată a rezultatelor recomandărilor și observațiilor Ombudsmanului.

4. Consolidarea și influențarea cooperării și a dialogului cu instituțiile UE și cu alte părți interesate în vederea sprijinirii recomandărilor Ombudsmanului.

5. Utilizarea, în mod adecvat și prudent, a întregului domeniu de competențe prevăzut de Statutul Ombudsmanului, recurgând la toate instrumentele și opțiunile de care dispunem, în funcție de situație.

Obiectivul 3 – menținem o vizibilitate crescută

Dorim să ne consolidăm abilitatea de a exercita influență. Sensibilizarea la nivel public și instituțional față de instituția Ombudsmanului trebuie să fie mai puternică și mai profundă.

Priorități

1. Utilizarea în mod strategic a capacității noastre de comunicare pentru a informa publicul larg, principalul public-țintă, precum și alte părți interesate.

2. Dezvoltarea instrumentelor și a canalelor noastre online în instrumente de comunicare mai eficiente.

3. Colaborarea extinsă și strategică cu Parlamentul European și cu comisiile acestuia cu privire la spectrul larg de probleme de interes comun, menținându-ne în același timp independența.

4. Cooperarea cu Rețeaua europeană a ombudsmanilor în comunicarea cu cetățenii.

5. Identificarea și promovarea unor reprezentanți ai biroului care, prin capacitățile lor de comunicatori buni și de încredere, să poată reprezenta Ombudsmanul la evenimente și la conferințe importante și care să poată, de asemenea, identifica oportunități de sensibilizare și de creare de rețele.

Obiectivul 4 – ne îmbunătățim eficiența

Dorim să ne utilizăm resursele pentru a obține cele mai bune rezultate posibile.

Priorități

1. Garanția utilizării  resurselor bugetare ale Ombudsmanului în conformitate cu strategia.

2. Siguranța că toate procesele și unitățile noastre interne, inclusiv sistemele informatice, funcționează cât mai eficient și mai bine posibil.

3. Dezvoltarea unor practici de lucru inteligente, flexibile și robuste, astfel încât plângerile să fie prioritizate și soluționate cât mai rapid și mai eficient posibil.

4. Încurajarea unei culturi interne a transparenței, a eticii, a inovării și a serviciilor pentru cetățeni.

5. Dezvoltarea continuă a biroului într-un loc de muncă atractiv, dinamic și important pentru persoane motivate, talentate și ambițioase, asigurându-ne că politicile noastre privind resursele umane ocupă un loc esențial în strategia noastră, sunt bine dezvoltate și suficient de bine finanţate.

3. Implementare și evaluare

În vederea realizării obiectivelor și priorităților menționate, anual vor fi planificate și evaluate acțiuni concrete prin intermediul procesului de instituire a Planului anual de gestiune (PAG) și a Raportului anual de activitate (RAA). În perioada acoperită de prezenta strategie, procesul de instituire a PAG va avea următorul parcurs:

În toamnă, Ombudsmanul formulează liniile directoare pentru activitățile din anul următor pe baza obiectivelor și priorităților strategice. Liniile directoare precizează resursele financiare și umane care se preconizează că vor fi puse la dispoziția biroului. În lumina liniilor directoare, managerii unităților operaționale propun acțiuni concrete și explică

 • cum vor contribui acțiunile propuse la realizarea obiectivelor și priorităților strategiei;
 • resursele necesare pentru realizarea acestora și
 • cum vor fi afectate resursele necesare (în special și dacă este necesar, prin sporirea eficienței sporită și/sau prin reducerea resurselor alocate altor activități).

În urma discuțiilor și a coordonării interne, Ombudsmanul decide cu privire la PAG.

Evaluare, măsurare și raportare

Prima strategie a stabilit o serie de indicatori-cheie de performanță (ICP) în legătură cu obiectivele sale. Semestrial și anual a fost realizat un tablou de bord, iar rezultatele au fost raportate în RAA.

Experiența cu ICP-urile și cu tabloul de bord este foarte pozitivă. Acestea s-au dovedit eficiente în scopul gestionării interne și a raportării externe prin RAA.

ICP-urile trebuie revizuite pentru a lua în considerare obiectivele și prioritățile strategiei actuale. În vederea asigurării utilității și a relevanței acestora, noile ICP-uri vor fi formulate cu grijă și supuse unei consultări interne temeinice înainte de a fi publicate pe site-ul Ombudsmanului în același timp cu PAG 2015.

4. Revizuire

Prezenta strategie va fi revizuită la jumătatea mandatului, după o consultare publică.