• Pateikti skundą
 • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Europos ombudsmenės strategija „2019 m. link“

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Įžanga

Visame pasaulyje ombudsmeno institucija yra demokratijos ir teisinės valstybės simbolis. Ji yra ir nepriklausomas valdžios bei viešosios administracijos galių priežiūros subjektas, ir piliečių skundus išklausanti ir jų teises užtikrinanti prieinama, nepriklausoma ir bešališka tarnyba, nepriklausanti tradicinių teismų sistemai.

Ši institucija Europos Sąjungoje įsteigta pasirašius Mastrichto sutartį 1992 m., siekiant padidinti ES institucijų demokratinį teisėtumą. Tokiu būdu pripažinta, kad ES institucijos daro vis didesnę įtaką kasdieniam valstybių narių piliečių gyvenimui ir dėl to būtina užtikrinti, kad jų institucinė galia nebūtų naudojama nesąžiningai, neteisingai ar savavališkai.

Europos ombudsmeno tarnyba netrukus pradės trečiąjį savo veiklos dešimtmetį. Praėjusiais metais man teko didelė garbė – buvau Europos Parlamento išrinkta Ombudsmene ir tapau Jacobo Södermano ir profesoriaus Nikiforo Diamandouro įpėdine.

Mano pirmtakai padėjo įdiegti naujosios institucijos principus į ES administracijos mąstyseną. Pasitelkdami savo įgūdžius ir įtaką, taip pat labai kompetentingus ir pasišventusius darbuotojus, jie iš esmės padidino viešosios administracijos veiksmingumą, skaidrumą ir profesinį sąžiningumą. Be to, jie padėjo pasiekti teisingumą tūkstančiams fizinių asmenų, pilietinės visuomenės narių ir įmonių, kuriuos netinkamai aptarnavo ES institucijos.

Mano vaidmuo ir siekis – užtikrinti, kad Europos ombudsmeno tarnybos įtaka, aktualumas ir veiksmingumas pasiektų kitą lygį. Tam skirta šiame dokumente pristatyta laikotarpio iki 2019 m. strategija, kuri parengta po daugelį mėnesių vykusių diskusijų su mūsų darbuotojais, taip pat su daugeliu pilietinės visuomenės, verslo, ES institucijų vadovybės ir Europos Parlamento atstovų. Ja siekiama labai strategiškai panaudoti mūsų išteklius, nustatant tas ES viešojo administravimo sritis, kuriose galime būti ypač veiksmingi.

Emily O'Reilly

2014 m. lapkričio mėn.

1. Misija ir vaidmens apžvalga

Mūsų misija – bendradarbiaujant su Europos Sąjungos institucijomis tarnauti demokratijai, siekiant sukurti veiksmingesnę, atskaitingesnę, skaidresnę ir etiškesnę administraciją.

Kaip mes tai darome

Ombudsmeno tarnybos nepriklausomybę užtikrina Sutartys.

Pas mus dirba aukštos kvalifikacijos daugiakalbiai darbuotojai, kurie vertina piliečių skundus dėl ES institucijų veiksmų ir prireikus užtikrina žalos atlyginimą.

Be to, Ombudsmeno tarnyba imasi tyrimų savo iniciatyva, kai nori išnagrinėti visuomenei svarbius ar principinius klausimus.

Siekdama paskatinti geros administracinės praktikos formavimą ES institucijose, Ombudsmeno tarnyba užtikrina informavimą, rengia gaires bei geros praktikos kodeksus ir teikia specialias ataskaitas Europos Parlamentui.

Pagrindinių teisių chartijoje nustatyta ES piliečių teisė teikti skundus Ombudsmeno tarnybai. Šia teise taip pat gali naudotis bendrovės, asociacijos ir ES gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai. Ombudsmeno tarnyba gali tirti skundus dėl Chartijos teisių pažeidimų, taip pat kitus netinkamo administravimo atvejus. Taigi Ombudsmeno tarnyba suteikia galių piliečiams ir padeda jiems naudotis pagrindinėmis savo teisėmis. Piliečiai turi ne tik teisę į gerą administravimą, bet ir teisę žinoti, kuo užsiima ES institucijos (skaidrumo principas), ir teisę dalyvauti jų veikloje. Todėl Ombudsmeno tarnybai tenka svarbus vaidmuo užtikrinti, kad ES institucijos garantuotų ir apsaugotų visas šias teises.

Galiausiai Ombudsmeno tarnyba padeda ES administracijai veikti atvirai, veiksmingai ir sąžiningai ir taip skatina gerą valdymą ir viešojo administravimo kultūrą.

Patys darome tai, ko reikalaujame iš kitų

Siekiame patys veikti taip, kaip reikalaujame, kad veiktų kiti. Todėl pripažįstame savo klaidas, esame pasirengę būti tikrinami ir mokytis iš patirties.

Mūsų vidinės ir išorinės veiklos pagrindą sudaro penki pagrindiniai principai:

 • sąžiningumas,
 • atskaitomybė,
 • dialogas,
 • paslaugumas,
 • teisingumas.

Mūsų įsipareigojimas darbuotojams

Siekiame puoselėti pozityvią bendradarbiavimo dvasia grindžiamą darbo aplinką, kurioje su kiekvienu asmeniu būtų elgiamasi oriai ir pagarbiai ir kurioje kiekvienas žmogus turėtų galimybę įgyvendinti savo profesinės karjeros siekius atsižvelgdamas į institucijos poreikius ir įsipareigojimus.

2. Strategija

Strategija turi kelis tikslus, ji yra:

 • dokumentas, kuriame nustatomi aukšto lygio tikslai, kuriuos Ombudsmeno tarnyba nori pasiekti vykdydama konkrečius veiksmus (kaip paaiškinta Veiklos programoje[1]);
 • ekonomiško, veiksmingo ir našaus žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kuriuos tarnybai skyrė biudžeto valdymo institucija, naudojimo daugiametis pagrindas;
 • standartas, pagal kurį išorės suinteresuotosios šalys gali vertinti mūsų veiklą ir reikalauti atsakomybės.

Mūsų strateginiai tikslai

Mūsų strategija – derinti tris vienas kitą papildančius tikslus.

Siekiame, kad mūsų veikla būtų labai aktuali Europos Sąjungai ir mūsų suinteresuotosiomis šalimis; įgyvendindami savo misiją siekiame užtikrinti, kad Ombudsmenė ir tarnyba būtų gerai matomi; siekiame daryti teigiamą poveikį ES administracijai.

Siekiant šių tikslų remiamasi vidiniu našumo tikslu.

Mūsų strateginiai tikslai

1 tikslas – Užtikrinti aktualumą

Siekiame užtikrinti pridėtinę vertę piliečiams ir kitoms suinteresuotosioms šalims stengdamiesi sutelkti dėmesį į tuos pagrindinius sisteminius klausimus, kurie turi didžiausią reikšmę jų interesams ir rūpesčiams.

Prioritetai

1. Stiprinti savo, kaip pripažintos, patikimos ir nepriklausomos institucijos, vaidmenį sprendžiant Ombudsmenės įgaliojimų vykdymui svarbius klausimus ir imtis iniciatyvos skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo užtikrinimo srityje.

2. Bendradarbiauti su savo suinteresuotosiomis šalimis ir siekti sužinoti jų nuomonę.

3. Viešai dalyvauti atitinkamose ES diskusijose ir politikos procesuose, kai Ombudsmenės įgaliojimai ir patirtis leidžia užtikrinti pridėtinę vertę, ir dalyvauti šiuose procesuose.

4. Bendradarbiauti su tarptautiniais tinklais ir organizacijomis siekiant nustatyti aukščiausius standartus ir geriausią praktiką, pavyzdžiui, žmogaus ar pagrindinių teisių arba tokių valdymo klausimų, kaip informavimas apie pažeidimus ir interesų konfliktai, atžvilgiu.

5. Didinti savo gebėjimą suprasti besikeičiančią Europos Sąjungoje vykstančių procesų dinamiką ir politinį, socialinį, ekonominį ir teisinį kontekstą, kuriame veikiame.

2 tikslas – Užtikrinti didesnį poveikį

Norime skatinti pokyčius pagrindinėse srityse ir taip gerokai padidinti ES institucijų darbo kokybę.

Prioritetai

1. Aktyviai siekti nustatyti pagrindines strateginės svarbos sritis ir tikslingai nukreipti tinkamus išteklius sisteminėms problemoms spręsti, visų pirma imantis tyrimų savo iniciatyva.

2. Pasinaudojant Ombudsmeno tarnyboje turima įvairių sektorių patirtimi parengti integruotą strateginių tyrimų metodiką.

3. Parengti priemones, kurios padėtų užtikrinti sistemiškesnį ir nuoseklesnį reagavimą į Ombudsmenės rekomendacijas ir pastabas.

4. Stiprinti ir tobulinti bendradarbiavimą ir dialogą su ES institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalims, siekiant paremti Ombudsmenės rekomendacijų įgyvendinimą.

5. Atsižvelgiant į konkretų atvejį, tinkamai ir išmintingai panaudoti visus Ombudsmeno tarnybos statute numatytus įgaliojimus, pasitelkiant visas mūsų turimas priemones ir galimybes.

3 tikslas – Išlikti gerai matomiems

Norime didinti savo gebėjimą daryti įtaką. Visuomenė ir institucijos turi būti geriau ir išsamiau informuojamos apie Ombudsmeno tarnybą.

Prioritetai

1. Strategiškai panaudoti savo komunikacijos gebėjimus visuomenei, svarbiausioms tikslinėms auditorijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims informuoti.

2. Užtikrinti, kad mūsų interneto įrankiai ir kanalai taptų veiksmingesnėmis komunikacijos priemonėmis.

3. Plačiai strategiškai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir jo komitetais įvairiais abiem šalims rūpimais klausimais, kartu išsaugant mūsų nepriklausomybę.

4. Per Europos ombudsmenų tinklą bendrauti su piliečiais.

5. Nustatyti ir rengti iškalbingus ir autoritetingus tarnybos atstovus, kurie galėtų atstovauti Ombudsmenei svarbiuose renginiuose ir konferencijose ir ieškoti naujų bendradarbiavimo ir komunikacijos galimybių.

4 tikslas – Didinti savo našumą

Naudodami savo išteklius norime  pasiekti  geriausių rezultatų.

Prioritetai

1. Užtikrinti, kad Ombudsmeno tarnybos biudžeto ištekliai būtų naudojami pagal strategiją.

2. Užtikrinti, kad visi mūsų vidiniai procesai ir padaliniai, įskaitant IT sistemas, veiktų kuo efektyviau ir našiau.

3. Įdiegti pažangią, lanksčią ir patikimą darbo metodiką, padedančią kuo greičiau ir veiksmingiau suskirstyti skundus pagal svarbą ir į juos tinkamai reaguoti.

4. Skatinti formuoti vidinę skaidrumo, etiškumo, novatoriškumo ir tarnavimo piliečiams principų sistemą.

5. Toliau siekti, kad tarnyba būtų patraukli, dinamiška ir svarbi darbo vieta motyvuotiems, talentingiems ir ambicingiems žmonėms, užtikrinant, kad žmogiškųjų išteklių politika būtų svarbi mūsų strategijos dalis, jog ji būtų gerai parengta ir kad jai įgyvendinti būtų skirta pakankamai išteklių.

3. Įgyvendinimas ir kiekybinis vertinimas

Kasmet rengiant metinį valdymo planą (MVP) ir metinę veiklos ataskaitą (MVA) bus planuojami ir vertinami konkretūs minėtų tikslų ir prioritetų įgyvendinimo veiksmai. Laikotarpiu, kuriam taikoma ši strategija, MVP rengimo procesas bus toks:

Rudenį Ombudsmenė, atsižvelgdama į strategijos tikslus ir prioritetus, paskelbia kitų metų veiklos gaires. Gairėse nurodoma, kokius finansinius ir žmogiškuosius išteklius tarnyba numato turėti. Atsižvelgdami į šias gaires, veiklos padalinių vadovai siūlo konkrečius veiksmus ir paaiškina:

 • kaip siūlomi veiksmai prisidės prie strategijos tikslų ir prioritetų įgyvendinimo;
 • kokie ištekliai reikalingi jiems įgyvendinti; ir
 • kaip reikiami ištekliai bus užtikrinti (ypač, kai reikia, didinant našumą ir (arba) mažinant kitai veiklai numatytus išteklius).

Po vidinių diskusijų ir koordinavimo veiksmų Ombudsmenė priima sprendimą dėl MVP.

Vertinimas, kiekybinis vertinimas ir ataskaitų teikimas

Pirmojoje strategijoje buvo nustatyti keli su jos tikslais susieti pagrindiniai veiklos rodikliai (PVR). Kas pusę metų ir kasmet buvo pateikiama rezultatų suvestinė, o rezultatai buvo skelbiami MVA.

PVR ir rezultatų suvestinės taikymo patirtis yra labai teigiama. Paaiškėjo, kad tai veiksmingos priemonės vidinio valdymo ir išorinio atsiskaitymo, vykdomo teikiant MVA, tikslais.

PVR reikia peržiūrėti atsižvelgiant į dabartinės strategijos tikslus ir prioritetus. Naujieji PVR, prieš paskelbiant juos kartu su 2015 m. MVP Ombudsmeno tarnybos interneto svetainėje, bus atidžiai parengti ir patikrinti per vidaus konsultacijas siekiant užtikrinti jų naudingumą ir aktualumą.

4. Peržiūra

Ši strategija bus peržiūrėta laikotarpio viduryje po viešų konsultacijų.