• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Sprendimas Europos ombudsmeno sprendimas dėl vidaus tvarkos, taikomos tvarkant paraiškas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais ir prašymus suteikti informaciją

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Šiame sprendime nustatytos tvarkos tikslas – užtikrinti, kad nagrinėjant paraiškas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais ir prašymus suteikti informaciją ombudsmenas taikytų aukščiausius skaidrumo ir veiksmingumo standartus.

Paraiškos dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, saugomais Europos ombudsmeno tarnybos, tvarkomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001[1], taip pat Europos ombudsmeno statuto[2].

Šis sprendimas taip pat taikomas prašymams suteikti informaciją, kuriuos gavo ombudsmeno tarnyba.

Ombudsmenas nustatė tokią vidaus tvarką:

1 straipsnis. Paraiškų dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais ir prašymų suteikti informaciją gavimas

1.1. Pagrindinė paraiškų dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais ir prašymų suteikti informaciją tvarkymo tarnyba – paskirtasis skyrius.

1.2. Visi ombudsmeno tarnybos darbuotojai, gavę paraišką dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, skubiai persiunčia šią paraišką paskirtajam skyriui registruoti ir tvarkyti.

1.3. Visi ombudsmeno tarnybos darbuotojai, gavę rašytinį prašymą suteikti informaciją, nedelsiant tiesiogiai pradeda jį tvarkyti. Jei to padaryti negalima, prašymą suteikti informaciją reikėtų persiųsti paskirtajam skyriui.

2 straipsnis. Paraiškos dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais

2.1. Paraiškos dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais tvarkomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 6–10 straipsniuose nustatytų procedūrinių[3] taisyklių. Šios taisyklės apima pareiškėjo teisę pateikti kartotinę paraišką[4], jei buvo visiškai arba iš dalies atsisakyta tenkinti paraišką arba per nurodytą laikotarpį nebuvo pateiktas atsakymas.

2.2. Sprendimus dėl pirminių paraiškų priima paskirtojo skyriaus vadovas. Sprendime dėl pirminės paraiškos, kuriuo visiškai arba iš dalies atsisakoma suteikti galimybę visuomenei susipažinti su prašomu (-ais) dokumentu (-ais), nurodomos priežastys ir pareiškėjas informuojamas apie teisę teikti kartotinę paraišką.

2.3. Sprendimus dėl kartotinių paraiškų priima generalinis sekretorius. Sprendime dėl kartotinės paraiškos, kuriuo visiškai arba iš dalies atsisakoma suteikti galimybę visuomenei susipažinti su prašomu (-ais) dokumentu (-ais), nurodomos priežastys ir pareiškėjas informuojamas apie teisę pateikti ieškinį Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, laikantis atitinkamų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų.

2.4. Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais suteikiama, nebent reikia apsaugoti tam tikrus visuomenės ar privačius interesus, taikant Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnyje nustatytas išimtis.

2.5. Jei paraiška dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais susijusi su dokumentais, vykdant tyrimą gautais iš bet kokio fizinio ar juridinio asmens, ES institucijos ar valstybės narės taikant slaptumo sąlygą, taikoma dokumentų neatskleidimo prezumpcija, laikantis Europos ombudsmeno statuto[5].

2.6. Tokiais atvejais, siekiant užtikrinti skaidrumą, ombudsmenas gali susisiekti su atitinkamu asmeniu, ES institucija ar valstybe nare, kurie suteikė dokumentą, kad nustatytų, ar galima išslaptinti dokumentą ir atskleisti jo turinį.

3 straipsnis. Asmens duomenys

3.1. Jei dokumente, su kuriuo buvo prašyta visuomenei susipažinti, yra asmens duomenų, kaip apibrėžta Duomenų apsaugos reglamente[6], tokie asmens duomenys tvarkomi laikantis šio reglamento nuostatų.

3.2. Siekiant užtikrinti skaidrumą, paprastai atskleidžiami ombudsmeno darbuotojų tapatybės duomenys, susiję su jų profesinėmis pareigomis, nebent yra priežasčių to nedaryti.

4 straipsnis. Prašymai suteikti informaciją

4.1. Prašymai suteikti informaciją turi būti išnagrinėti kuo greičiau, tačiau visais atvejais – per 15 darbo dienų.

4.2. Visuose sprendimuose atsisakyti suteikti informaciją turi būti nurodomos priežastys[7] ir pareiškėjas turi būti informuojamas apie teisę prašyti persvarstyti sprendimą.

4.3. Generalinis sekretorius, gavęs prašymą persvarstyti sprendimą atsisakyti suteikti prašomą informaciją, jį persvarsto. Sprendimas persvarstomas kuo greičiau, tačiau visais atvejais – per 15 darbo dienų.

5 straipsnis. Priėmimas ir įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. 2014 m. gegužės 26 d. Ombudsmeno sprendimas, kuriuo patvirtinama vidaus tvarka, taikoma tvarkant paraiškas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais ir prašymus suteikti informaciją, panaikinamas.

Strasbūras, 2016/09/01

Emily O'Reilly

[1] 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

[2] 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15), iš dalies pakeistas Parlamento 2002 m. kovo 14 d. sprendimu (OL L 92, 2002 4 9, p. 13) ir 2008 m. birželio 18 d. sprendimu (OL L 189, 2008 7 17, p. 25).

[3] Žodis „procedūrinis“ nurodo laiko terminus, susipažinimo būdą ir teisę į persvarstymą.

[4] „Kartotinė paraiška“ – terminas, vartojamas Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 teisei į persvarstymą pavadinti.

[5] Ombudsmenas mano, kad į šio sprendimo 2 straipsnio 5 dalies taikymo sritį patenka šie dokumentai: 1) iš ES institucijų gauti slapto pobūdžio dokumentai, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnyje, 2) iš ES institucijos, taip pat atlikus patikrinimą, gauti dokumentai su sąlyga, jei bus užtikrintas slaptumas, 3) iš valstybės narės gauti dokumentai, slaptais laikomi pagal įstatymą ar reglamentą, 4) slapti iš ES pareigūnų ar kitų tarnautojų gauti parodymai, duoti liudijant, 5) iš skundo pareiškėjo ar trečiosios šalies gauti dokumentai, kuriuos ombudsmenas, siekdamas apsaugoti teisėtus skundo pareiškėjo ar trečiosios šalies interesus, įslaptina savo paties iniciatyva arba, kai gauna atitinkamų pareiškėjo ar trečiosios šalies prašymą.

[6] 2000 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L8, 2001 1 12, p. 1).

[7] Toks atsisakymas gali būti grindžiamas slaptumu, profesine paslaptimi arba prievole skundo pareiškėjui ar bet kokiam kitam asmeniui nesukelti žalos.