• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Skundo pateikėjų teisės

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Šiame puslapyje pateikiamos nuorodos į informacinę medžiagą apie pagrindines teises, kuriomis jūs, kaip skundo pateikėjas, galite naudotis bendraudami su Europos ombudsmeno tarnyba.

Prieš nuspręsdami pasinaudoti kuria nors iš nustatytų galimybių įgyvendinti savo teises, atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją.

Informacinis pranešimas apie duomenų tvarkymą ir konfidencialumą

Duomenų tvarkymas

Ombudsmenui teikiamuose skunduose ir su jais susijusiuose laiškuose dažnai pateikiami asmens duomenys, pvz., pavardės, kontaktiniai duomenys ir kita su asmenimis, kurių tapatybę galima nustatyti, susijusi informacija.

Europos teisėje (Reglamente (EB) Nr. 45/2001)[1] nustatytos teisės ir pareigos, kuriomis apibrėžiama, kaip ES institucijose, įskaitant Europos ombudsmeną, tvarkomi asmens duomenys. Be kita ko, nustatyta asmens teisė susipažinti su šioje tarnyboje tvarkomais savo duomenimis. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis arba sužinoti daugiau, kreipkitės į mūsų tarnybą.

Jei asmuo mano, kad ombudsmenas netinkamai tvarko jo asmens duomenis, jis gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Jūsų skundo ir informacijos konfidencialumas

Skundų pateikėjų prašoma, kad siųsdami ombudsmenui dokumentus arba informaciją jie iš karto aiškiai nurodytų, kurie duomenys, jų manymu, yra konfidencialūs.

Konfidencialumo principas gali būti taikomas tik jei atskleidus informaciją būtų neigiamų padarinių. Pvz., šis principas gali būti taikomas finansinei informacijai, neskelbtinai komercinei informacijai arba asmeninei informacijai apie privatų asmenį. Konfidencialumą ne visada įmanoma užtikrinti. Tiksliau tariant, jei pateikiate ombudsmenui dokumentus, kuriuose nurodyti kito asmens duomenys, greičiausiai tas asmuo, naudodamasis savo duomenų apsaugos teisėmis, galės gauti šią informaciją iš ombudsmeno. Bet kokiu atveju reikėtų turėti omenyje, kad visa informacija apie jūsų skundą ir visi patvirtinamieji dokumentai bus pateikti institucijai arba organui, dėl kurio skundžiatės, kad jų atstovai galėtų tinkamai suprasti skundą ir atsakyti ombudsmenui.

Prašymas peržiūrėti sprendimą

Skundo pateikėjas gali prašyti peržiūrėti sprendimą, kuriuo nustatoma, kad skundas nepriklauso ombudsmeno kompetencijai arba yra nepriimtinas, arba sprendimą, kuriuo užbaigiamas tyrimas.

Skundo pateikėjas negali prašyti peržiūrėti išvados dėl netinkamo administravimo atvejo arba bet kurios rekomendacijos, kuri buvo priimta remiantis tokia išvada.

Prašyme atlikti peržiūrą reikia išdėstyti išsamius argumentus, kodėl sprendimas yra neteisingas.

Jei skundo pateikėjas nori pateikti naujus faktus, susijusius su tariamu netinkamo administravimo atveju, jis turi įrodyti ombudsmenui, kad šiais faktais negalėjo remtis paduodamas skundą arba tyrimo metu.

Prašymas atlikti peržiūrą turi būti pateiktas per 2 mėnesius nuo ombudsmeno sprendimo, dėl kurio teikiamas prašymas, priėmimo dienos.

Sprendimas dėl prašymo atlikti peržiūrą bus priimtas per 4 mėnesius nuo jo įregistravimo. Šis terminas pagrįstais atvejais gali būti pratęstas.

Skundas dėl paslaugų kokybės

Jei esate nepatenkintas (-a) tuo, kaip su jumis bendravo arba kaip jūsų skundą nagrinėjo ombudsmeno tarnybos darbuotojai, tačiau neturite priekaištų skundo nagrinėjimo rezultatui, galite paduoti skundą dėl paslaugų kokybės.

Kas prižiūri ombudsmeno veiklą?

Ombudsmeno veiksmų išorės įstaigai negalima apskųsti. Vis dėlto, atsižvelgdami į klaidas, kurias, jūsų manymu, padarėme, galite kreiptis į toliau nurodytas institucijas.

Europos Parlamentas. Kiekvienas Sąjungos pilietis ir bet kuris valstybėje narėje gyvenantis fizinis asmuo arba joje registruotą buveinę turintis juridinis asmuo turi teisę pateikti Europos Parlamentui peticiją dėl Sąjungos veiklos sričiai priklausančio klausimo, kuris daro tiesioginį poveikį fiziniam arba juridiniam asmeniui. Spauskite čia ir susipažinkite su išsamesne informacija apie teisę pateikti peticijas.

Europos Teisingumo Teismas. Jei manote, kad ombudsmenas veikė neteisėtai, galite apsvarstyti galimybę pareikšti ieškinį Bendrajame teisme. Norėdami tai padaryti, turėtumėte pasisamdyti advokatą, kuris, be kita ko, galėtų informuoti jus apie tikėtinas išlaidas ir galimybes laimėti bylą. Atkreipkite dėmesį, kad ombudsmenas ir jo tarnybos tokios informacijos negali suteikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite Curia svetainėje.

Ombudsmeno bendrieji kontaktiniai duomenys

Ombudsmeno bendrieji kontaktiniai duomenys

 

[1] 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.