• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Europos ombudsmenų tinklo reforma

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Įžanginis žodis

Europos ombudsmenų tinklas (EOT) buvo sukurtas 1996 m., siekiant skatinti keitimąsi informacija apie ES teisę ir politiką ir nacionalinių bei regioninių ombudsmenų institucijų ir panašių Europos Sąjungos valstybių narių įstaigų, ES šalių kandidačių ir kitų Europos ekonominės erdvės šalių, taip pat Europos ombudsmeno ir Europos Parlamento Peticijų komiteto patirties mainus.

Bendras visų tinklo narių tikslas – ginti piliečių teises ir užtikrinti, kad visuomenė Europoje naudotųsi į piliečius orientuotų, skaidrių, etiškų ir atskaitingų viešojo administravimo institucijų paslaugomis.

Nuo 2013 m. spalio mėn. pradėjusi eiti pareigas, dabartinė Europos ombudsmenė Emily O'Reilly ėmėsi kurti ir įgyvendinti plataus užmojo reformų programą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama trims vieną kitą papildantiems tikslams:

· poveikiui,

· svarbai,

· matomumui.

Vienas iš pagrindinių jos prioritetų artimiausiais metais – reformuoti tinklą atsižvelgiant į šiuos tris tikslus ir taip užtikrinti, kad būtų išnaudotas visas tinklo potencialas tenkinant Europos viešąjį interesą. Remiantis 2014 m. klausimyno forma surengtomis konsultacijomis su EOT nariais, ankstesniuose tinklo seminaruose vykusiomis diskusijomis, Europos ombudsmeno darbuotojų įnašu ir Europos ombudsmenės iniciatyva atlikta tinklo veiklos peržiūra, parengtas pasiūlymų reformuoti tinklą rinkinys.

Vienas pagrindinių tinklo tikslų – sudaryti sąlygas visapusiškai informuoti tinklo narius apie ES teisės ir politikos pokyčius visų pirma tais atvejais, kai šie pokyčiai yra labai svarbūs jų darbui nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; palengvinti tinklo narių prieigą prie ES institucijų ekspertinių žinių ir skatinti Europos ombudsmeno ir kitų tinklo narių bendradarbiavimą ir dialogą vykdant lygiagrečius tyrimus, keičiantis geriausia patirtimi ir įgyvendinant kitas iniciatyvas abiem pusėms aktualiomis temomis.

Tinklas turi puikias galimybes tapti gyvybingesniu ir dinamiškesniu mainų ir bendradarbiavimo forumu, tačiau šiuo tikslu reikia geriau išnaudoti dabartinius ryšių palaikymo kanalus ir daugiau dėmesio skirti atrinktoms politikos sritims, susijusioms su viešuoju interesu.

Abiem pusėms svarbiose srityse veikdama kaip EOT naujovių ir strategijos šaltinis, Europos ombudsmenė stengiasi stiprinti savo koordinavimo vaidmenį tinkle. Ji planuoja stiprinti tinklo matomumą ir užtikrinti nacionalinių ir regioninių administravimo institucijų geriausios patirties sklaidą ES lygmeniu ir atvirkščiai. Reguliarus ombudsmenės bendravimas su ES sprendimų priėmėjais ir kitais ES suinteresuotaisiais subjektais leidžia jai tinklo diskusijose užtikrinti kaip niekad didelį dėmesį Europos dimensijai.

Europos ombudsmeno tarnybos Ryšių skyriaus vadovas toliau bus atsakingas už bendrą tinklo veiklos koordinavimą. Be to, 1-ojo skundų ir tyrimų skyriaus vadovas koordinuos lygiagrečius tyrimus ir bendradarbiaus su tinklu teisiniais klausimais.

Lygiagretūs tyrimai

Puikus tinklo narių ir Europos ombudsmenės bendradarbiavimas buvo labai naudingas vykdant ombudsmenės iniciatyva pradėtą tyrimą dėl FRONTEX bendrų grąžinimo operacijų. Lygiagretūs tyrimai, kuriuos šiuo klausimu atlieka keletas nacionalinių ombudsmeno tarnybų ir Europos ombudsmenė, parodė, kad išnaudotos dar ne visos tinklo narių bendradarbiavimo abiem pusėms svarbiais klausimais galimybės. Toks bendradarbiavimas tinkle užtikrintas pirmą kartą: tai rodo, kad galima atlikti dar daugiau tokių tyrimų.

Todėl Europos ombudsmenė siūlo stiprinti tinklo bendradarbiavimą vykdant lygiagrečius tyrimus, kuriuose sprendžiami ES ir nacionalinėms administravimo institucijoms svarbūs klausimai. Tyrimai gali iš esmės padėti didinti tinklo veiklos svarbą ir matomumą, o tai dera su viešuoju interesu. Sėkminga tyrimų baigtis bus užtikrinama tik atidžiai atrinkus tiriamus klausimus. Jei įmanoma, reikėtų suderinti šių tyrimų pradžios ir užbaigimo tvarką, taip pat ataskaitų apie jų rezultatus formą.

Seminarai

Tinklo seminarai yra labai svarbūs sudarant sąlygas tinklo nariams aptarti abiem pusėms svarbias temas ir pokyčius, pasidalyti patirtimi, stiprinti bendradarbiavimą su ES institucijomis ir tarpusavyje bei parodyti Europos visuomenei EOT pridėtinę vertę.

Siekiant, kad šis tinklas būtų labiau žinomas plačiajai visuomenei, ES sprendimų priėmėjams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, taip pat norint didinti tinklo narių ir ES institucijų sąveikos galimybes, Europos ombudsmenė siūlo reformuoti ir atnaujinti tinklo seminarus.

Vietoje kas dvejus metus vykstančių nacionalinių, regioninių ir ryšių palaikymo pareigūnų seminarų, Europos ombudsmenė nuo 2016 m. kasmet rengs seminarus Briuselyje. Juose galės dalyvauti visi suinteresuoti tinklo nariai. Šiuose seminaruose daugiausia dėmesio bus skiriama svarbioms ES ir nacionalinio lygmens temoms, susijusioms su viešuoju interesu, pvz., lygiagretiems tyrimams. ES institucijos ir kiti Briuselyje įsikūrę suinteresuotieji subjektai, pvz., ES skėtinės organizacijos, bus raginamos aktyviau dalyvauti šiuose seminaruose, kad paskatintų geriausios patirties mainus Europoje.

Seminarai bus tiesiogiai transliuojami internetu, kad visuomenė ir visoje Europoje dirbantys tinklo darbuotojai galėtų stebėti seminaro eigą. Temos bus parenkamos taip, kad pritrauktų ir žurnalistų bei kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dėmesį ir padėtų didinti EOT matomumą.

Užuot po kiekvieno renginio per keletą mėnesių skelbus popierinę seminaro medžiagą, internete iš karto bus skelbiama vaizdo medžiaga, kalbos ir pranešimai. Ekstraneto skiltis „Renginiai“ bus prieinama visuomenei ir joje bus viešai skelbiamas visų renginių, kuriuos rengia ne tik EOT, bet ir kiti ombudsmenų tinklai ir asociacijos, kalendorius.

Seminarų pritaikymas parenkant strategiškai svarbias temas, taip pat sukuriant palankesnes sąlygas bendravimui ir diskusijai turės daug didesnį poveikį plačiajai visuomenei, tinklo nariams ir specializuotai auditorijai.

Tiksliniai susitikimai

Be metinių tinklo renginių Briuselyje, naudingi galėtų būti ir papildomi mažesnių ombudsmenų tarnybų grupių ar peticijos komitetų susitikimai, kuriuose būtų keičiamasi informacija apie lygiagrečius tyrimus ar kitus abiem pusėms svarbius klausimus.

Todėl Europos ombudsmenė siūlo išnagrinėti galimybę rengti reguliarias vaizdo konferencijas, internetinius seminarus arba kitus panašius dažniau vykstančius renginius, į kuriuos būtų kviečiami tinklo nariai. Tokiuose tiksliniuose susitikimuose galėtų dalyvauti, pvz., lygiagrečius tyrimus atliekantys tyrėjai ir juose būtų keičiamasi ataskaitomis apie tyrimų eigą ir koordinuojama ryšių palaikymo veikla. Šiuose tiksliniuose susitikimuose, nustačius jų formatą, būtų galima geriau išnaudoti ekstraneto teikiamas galimybes dalytis informacija.

Rengiant tokius tikslinius susitikimus gali būti didinama tinklo svarba visų institucijų narių darbuotojams ir palengvinamas bendradarbiavimas. Tokių susitikimų forma, atsižvelgiant į naujus poreikius, gali būti keičiama ir tobulinama, o besikeičiantys prioritetai gali būti įgyvendinami kuriant, plečiant, mažinant ar panaikinant darbo grupes.

Keitimasis tinklo informacija

Keitimasis tinklo informacija per ekstranetą, ombudsmeno kasdienių naujienų (angl. Daily News) sistemą, EOT naujienlaiškį, taip pat seminarų leidinius yra kertinis visų tinklo ryšių pagrindas. Tačiau technologijos tobulėja, išteklių trūksta, o elektroninis dalijimasis informacija atlieka vis svarbesnį vaidmenį.

Todėl Europos ombudsmenė siūlo reformuoti ir atnaujinti būdą, kuriuo tinklo nariai bendrauja ir keičiasi informacija ir, kai tinkama, užtikrinti informacijos prieinamumą visuomenei. Ji taip pat norėtų patobulinti EOT ryšių priemones, kad būtų sudarytos sąlygos dinamiškesniam EOT narių dialogui.

Ekstranetas yra svarbiausia tinklo informacijos mainų priemonė, kuri bus atnaujinta siekiant geriau išnaudoti forumą, pvz., kiek tai susiję su lygiagrečiais tyrimais arba pasirengimu seminarams. Be to, ilgalaikiu laikotarpiu ekstranetas turėtų tapti svarbesniu informacijos apie susijusią ES teisę, ombudsmenų tarnybų geriausios patirties ir informacijos rinkimo abiem pusėms svarbiais klausimais šaltiniu.

Vidutinės trukmės laikotarpiu ekstranetas taps autentiška tinklo svetaine, kurią sudarys viešos skiltys ir tik nariams skirtos skiltys.

Ekstranete dažniausiai skaitoma „Naujienų“ skiltis. Europos ombudsmenas tobulina kasdienių naujienų sistemą ją visiškai automatizuodamas. Tai reiškia, kad visos iš EOT per RSS informacijos santraukų kanalą visomis prieinamomis kalbomis gautos naujienos bus automatiškai rodomos kasdienių naujienų skiltyje. Todėl kasdienių naujienų prenumeratoriai galės pasirinkti, kokiomis kalbomis jie norėtų gauti naujienas ir iš kokių šalių ar regionų.

Taip pat planuojama ekstraneto skiltį „Naujienos“ padaryti viešai prieinamą ir leisti plačiajai visuomenei užsiprenumeruoti kasdienes naujienas. Vėlgi, dėl šio žingsnio padidės tinklo veiklos matomumas.

Europos ombudsmenė taip pat siūlo tam tikras reformas, susijusias su EOT naujienlaiškiu. Kadangi, atnaujinus kasdienių naujienų sistemą, bus užtikrintas reguliarus EOT narių informavimas apie aktualias tinklo naujienas, ombudsmenė siūlo pakeisti kas ketvirtį leidžiamą EOT naujienlaiškį metiniu naujienlaiškiu, kuris bus pradėtas leisti nuo 2016 m. Šiame naujienlaiškyje bus skelbiami pranešimai apie svarbiausius pokyčius tinkle, įskaitant lygiagrečių tyrimų rezultatus, aptariami EOT seminarai ir kitos svarbios naujienos. Naujienlaiškis bus leidžiamas elektronine forma ir skelbiamas viešai.

Užklausos apie ES teisę

Nuo pat tinklo sukūrimo pradžios daugybė ombudsmeno tarnybų pateikė Europos ombudsmenui užklausų su ES teise susijusiais klausimais, kurie kildavo atliekant tyrimą. Taikant užklausos procedūrą, per kurią Europos ombudsmenas padeda tinklo nariams gauti ekspertų atsakymus iš ES institucijų, dauguma nacionalinių ir regioninių ombudsmeno tyrimų buvo išspręsti tokiu būdu, kuris kitais atvejais nebūtų prieinamas.

Tačiau užklausos procedūra tapo sudėtinga ir ilgai trunkanti. Todėl Europos ombudsmenė, siekdama supaprastinti užklausos procedūrą ir jos nagrinėjimo trukmę, atliks procedūros reformą tarnybos viduje. Tai reiškia, kad tinklo tarnybos gali teikti užklausas kaip ir anksčiau ir neabejoti, kad laiku gaus atsakymą, kurio reikia atliekamiems tyrimams tęsti. Todėl Europos ombudsmeno tarnyba veiksmingiau pasinaudos ryšiais su ES institucijomis, kad tinkle pateiktos užklausos būtų nagrinėjamos patenkinamai ir laiku.

Ekstraneto skiltis „Užklausos“ bus prieinama tik tinklo nariams. ES institucijų atsakymai į užklausas apie ES teisę bus prieinami visiems tinklo nariams. Sėkmingų užklausų pavyzdžiai galėtų būti aptariami naujame EOT naujienlaiškyje.

Užtikrinant didesnį procedūros matomumą ir suteikiant daugiau informacijos apie teigiamą jos poveikį tinklo tarnyboms, jos svarbą ombudsmenams ir peticijų komitetams galima gerokai padidinti.

Dalyvavimas Europos Komisijos viešose konsultacijose aptariant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų

Europos Komisija reguliariai rengia viešas konsultacijas, per kurias aptaria pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir politikos galimybes. Kai klausimas yra susijęs su Europos piliečių teisėmis, visi suinteresuotieji tinklo nariai galėtų pateikti bendrą indėlį, pagrįstą narių kompetencija nagrinėjant skundus ir piliečiams rūpimus klausimus. Tai galėtų dar labiau sustiprinti tinklo poveikį ir vaidmenį ES politikos formavimo srityje.

Atvirų vyriausybių partnerystė

Europos ombudsmenė aktyviai dalyvauja įgyvendinant atvirų vyriausybių partnerystę ir džiaugiasi, kad keletas tinklo narių taip pat savo iniciatyva pradėjo dalyvauti šiame svarbiame projekte. Dvidešimt ES valstybių narių jau prisijungė prie projekto. Europos ombudsmenė ragina šių šalių ombudsmenus dalyvauti atvirų vyriausybių partnerystės procesuose ir būti pilietinės visuomenės ir vyriausybės dialogo tarpininku, kuris veikia kaip sudedamoji atvirų vyriausybių partnerystę valdančių sistemų dalis, arba į veiksmų planus įtraukti konkrečius klausimus. Aštuoniose valstybėse narėse, kurios nedalyvauja atvirų vyriausybių partnerystės procese (Austrijoje, Belgijoje, Kipre, Vokietijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje), nacionaliniai ombudsmenai arba peticijų komitetai galėtų būti svarbiais dalyvavimą užtikrinančiais tarpininkais. Europos ombudsmenė toliau darys spaudimą ES institucijoms, kad ES lygmeniu užtikrintų kuo didesnį atvirumą.

Europos ombudsmenė tikisi, kad visi tinklo nariai apsvarstys galimybę aktyviai dalyvauti atvirų vyriausybių partnerystės procese. Šį klausimą būtų labai naudinga aptarti viename iš būsimų tinklo renginių.