• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Straitéis

Straitéis le hagaidh an sainordú

Straitéis an Ombudsman Eorpaigh - “I dTreo na Bliana 2019”

Feidhmíonn institiúid an Ombudsman ar fud an domhain mar eiseamláir den daonlathas agus den smacht reachta. Feidhmíonn sí mar shrian neamhspleách ar chumhacht rialtais agus ar chumhacht an riaracháin phoiblí, agus mar bhealach trínar féidir le saoránaigh éisteacht ar a gcuid gearán, agus seasamh lena gcearta a fháil ó oifig neamhspleách, inrochtana, neamhchlaonta lasmuigh de chóras traidisiúnta na gcúirteanna.

Nuair a bunaíodh oifig an Ombudsman san Aontas Eorpach i ndiaidh Chonradh Maastricht 1992, bhí sé ina chuspóir cur le dlisteanacht dhaonlathach institiúidí an AE. Aitheantas a bhí i mbunú na hoifige freisin ar an tionchar méadaitheach atá ag na hinstitiúidí sin ar ghnáthshaol laethúil shaoránaigh na mballstát, agus ar an ngá atá ann dá réir a chinntiú nach mbainfí leas as cumhacht institiúideach ar shlí a bheadh neamhchothrom, éagórach, nó treallach.

Is gearr go mbeidh fiche bliain slánaithe ag oifig an Ombudsman Eorpaigh, agus ba mhór an onóir dom é gur thogh Parlaimint na hEorpa mé i m’Ombudsman anuraidh, ag teacht i gcomharbas ar an Uasal Jacob Söderman agus ar an Ollamh Nikiforos Diamandouros.

Chuidigh na daoine a tháinig romham feasacht ar an institiúid nua a leabú i meon lucht riaracháin an AE. Trí bhíthin na scile agus an tionchair a bhí acu, agus de bharr tacaíochta ó fhoireann dhíograiseach atá thar a bheith cumasach, d'éirigh leo feabhsuithe suntasacha ó thaobh éifeachtúlachta, trédhearcachta agus ionracas an riaracháin phoiblí a bhaint amach. Ina theannta sin, bhain siad cúiteamh amach do na mílte daoine aonair, baill den tsochaí sibhialta agus gnólachtaí, a raibh institiúidí an AE tar éis droch-fhónamh a dhéanamh dóibh.

Is é an ról agus an uaillmhian atá agam anois ná an tOmbudsman Eorpach a thabhairt chun cinn go dtí an chéad leibhéal eile tionchair, ábharthachta, agus éifeachtachta. Ceapadh an straitéis atá leagtha amach sna leathanaigh seo chun é sin a dhéanamh i leith na tréimhse go dtí 2019. Tagann an straitéis seo ar an saol tar éis comhphlé cuimsitheach le m’fhoireann féin agus lena lán ionadaithe de chuid na sochaí sibhialta, an luchta gnó, ceannairí institiúidí an AE agus le Parlaimint na hEorpa. Tá sé de chuspóir ag an straitéis leas a bhaint as na hacmhainní atá againn ar shlí an-straitéiseach, trí shainaithint a dhéanamh ar na réimsí de chuid riarachán poiblí an AE inar féidir linn an tionchar is éifeachtaí a bheith againn.

Emily Ní Raghallaigh

Samhain 2014

Léigh tuilleadh...