• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Fiosrúcháin ó Bhaill den Líonra

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ghlac an tOmbudsman Emily O'Reilly le doiciméad nua straitéiseach ar 12 Deireadh Fómhair 2015 dar teideal "Líonra Eorpach na nOmbudsman a Athchóiriú", a cuireadh in iúl agus a roinneadh le gach ball den Líonra. Dúirt sí: "tríd an nós imeachta fiosrúcháin, trína dtugann an tOmbudsman Eorpach cúnamh do bhaill den Líonra trí shainfhreagraí a fháil ó institiúidí an AE, thángthas ar réitigh ar go leor imscrúduithe ombudsman náisiúnta agus réigiúnach nach mbeadh indéanta in éagmais an nós imeachta sin;

Ach is nós imeachta fadálach anásta é. Mar sin, déanfaidh an tOmbudsman Eorpach athchóiriú inmheánach ar an nós imeachta chun torthaí níos tapúla a fháil. Fágfaidh sé sin go bhféadfadh oifigí Líonra fiosrúcháin a chur isteach mar a rinneadh roimhe seo agus a bheith cinnte go bhfaighidh siad freagra in am lena húsáid dá bhfiosrúcháin féin.

Shocraigh an tOmbudsman Eorpach gurb é an tAonad Fiosrúcháin 1 ina hOifig féin a bheidh ag plé le gach fiosrúchán ó Ombudsmain náisiúnta tríd an nós imeachta brostaithe (a gcuirtear síos air thíos) i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach.

Tá na céimeanna seo a leanas i gceist leis an nós imeachta sin:

· cuireann an láimhseálaí cáis nó duine eile údaraithe in oifig náisiúnta an Ombudsman an fiosrúchán isteach go díreach trí ríomhphost chuig Ceann Aonaid 1 d'oifig an Ombudsman Eorpaigh nó tríd an bhfoirm ‘Fiosrúcháin’ ar líne - mar a mhínítear thíos;

· déanann Aonad 1 an fiosrúchán a scrúdú laistigh de thréimhse 2 lá ar a mhéid;

· seoltar iarratas chun tuairim a fháil faoi shaincheist a bhaineann le dlí an AE a ardaítear san fhiosrúchán chuig Rúnaíocht Ghinearálta an Choimisiúin nó aon Institiúid, comhlacht nó gníomhaireacht a mbaineann sé leo;

· seolann seirbhísí Ardstiúrthóireachta ábhartha an Choimisiúin, nó aon Institiúid, comhlacht nó gníomhaireacht a mbaineann sé leo, freagra chuig an Ombudsman Eorpach, i gcomhar leis an Rúnaíocht Ghinearálta, laistigh de 2 sheachtain, más féidir;

· an lá oibre ina dhiaidh sin, fíordheimhníonn Aonad 1 gur freagra iomlán é sin;

· mura bhfuil gá tuilleadh teagmhála a dhéanamh leis an gCoimisiún, le hInstitiúid, comhlacht nó gníomhaireacht eile tar éis an freagra sin a fháil ar an bhfiosrúchán, tabharfar cuireadh d’údar an fhiosrúcháin a chuid barúlacha a chur isteach laistigh de 7 lá;

· mura bhfuil gá le tuairim eile ón gCoimisiún, Institiúid, comhlacht nó gníomhaireacht eile, dúnfar an nós imeachta fiosrúcháin;

· foilseofar an fiosrúchán agus freagra an Choimisiúin sa rannán 'Fiosrúcháin' den ENONET, agus cead faighte ó údar an fhiosrúcháin;

Ba cheart go gcuirfí i gcrích an nós imeachta ar fad faoi 20 lá oibre ach amháin má iarrann an Coimisiún tuilleadh ama chun freagra ar an bhfiosrúchán a ullmhú;

Déanfaidh Aonad 1 (earnáil TFC) nuachóiriú ar an rannán 'Fiosrúcháin' den ENONET agus ní fada go mbeidh foirm iarratais ‘Fiosrúcháin’ ar líne ar fáil don Líonra, a chuirfear ar aghaidh chuig Aonad 1 go huathoibríoch.

Beidh an nós imeachta nua i ndáil leis na fiosrúcháin ó Ombudsmain náisiúnta i bhfeidhm ó dháta foilsithe na Straitéise nua.