• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Препоръки

Ако Омбудсманът установи в хода на проверката, че е налице лошо администриране във връзка с даден случай, той е длъжен да информира съответната институция или орган, и където е уместно, изготвя проектопрепоръка. От съответната институция или орган се изисква да изпрати на Омбудсмана подробно становище относно проектопрепоръката в срок до три месеца. Проектопрепоръките обикновено са на английски език и на езика на подадената жалба.

Препоръки от 2018