• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Запитвания от членове на мрежата

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

На 12 октомври 2015 г. омбудсманът Емили О'Райли одобри нов документ за стратегията „Реформиране на Европейската мрежа на омбудсманите“, който бе съобщен и представен на всички членове на мрежата. Тя отбеляза, че: „[п]осредством процедурата за отправяне на запитвания, чрез която Европейският омбудсман помага на членовете на мрежата, като получава експертни отговори от институциите на ЕС, при много национални и регионални проверки на омбудсманите са намерени решения по начин, който би бил невъзможен иначе.

Процедурата за отправяне на запитвания обаче стана обременителна и отнемаща много време. Затова Европейският омбудсман ще я реформира вътрешно чрез ускоряване на прилагането за по-бързи резултати. Това означава, че службите на мрежата могат да отправят въпроси както преди и да са сигурни, че ще получат отговор своевременно, за да могат да го използват за собствените си проверки.“

Европейският омбудсман реши, че отдел 1 „Жалби и проверки“ към нейната служба следва да разглежда всички запитвания, изпратени от националните омбудсмани по ускорената процедура (описана по-долу), към Европейската комисия.

Тази процедура включва следните етапи:

· предаване на запитването направо на служителя, който отговаря за случая, или на друго оправомощено лице в службата на националния омбудсман с електронно писмо, адресирано до началника на отдел 1 на Европейския омбудсман или с електронния формуляр „Запитвания“, както е обяснено по-долу;

· анализиране на запитването от отдел 1 в максимален срок от 2 работни дена;

· изпращане на искане за становище по въпроса, свързан със законодателството на ЕС, до генералния секретариат на Комисията или до друга засегната институция, орган или агенция;

· отговор, изпратен до Европейския омбудсман от службите на съответната генерална дирекция при Комисията, съгласуван с генералния секретариат, или от коя да е друга засегната институция, орган или агенция, ако е възможно в срок от 2 седмици;

· проверка на компетентността на този отговор от отдел 1 в рамките на следващия работен ден;

· ако отговорът на запитването не изисква допълнителни контакти с Комисията или с друга засегната институция, орган или агенция, отправяне на покана за предоставяне на коментари от автора на запитването в срок от 7 дена;

· ако не е необходимо допълнително становище от Комисията, друга засегната институция, орган или агенция, приключване на процедурата за отправяне на запитвания; и

· публикуване на запитването и отговора на Комисията в раздел „Запитвания“ на мрежата на ЕМО (ENONET), съгласувано с автора на запитването.

Цялата процедура следва да отнеме не повече от 20 работни дни, освен ако Комисията не поиска повече време за изготвяне на отговора на запитването.

Раздел „Запитвания“ на ЕNONET ще бъде модернизиран от отдел 1 (сектор ИКТ) и много скоро на разположение на мрежата ще бъде специално изготвен електронен формуляр „Запитвания“, който автоматично се пренасочва към отдел 1.

Новата процедура относно запитванията от националните омбудсмани е приложима, считано от датата на публикуване на новата стратегия.