• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
 Обществена консултация по стратегията на Европейския омбудсман „С поглед към 2019 г.“60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Решения

Решенията, взети след извършена проверка от Омбудсмана, се намират в този раздел за случаи, приключени след 1 юли 1998 г. Решенията обикновено са на английски език и на езика на подадената жалба.

Европейският омбудсман моли институциите да го информират за последващите стъпки, които те възнамеряват да предприемат във връзка с критичните и допълнителните забележки, формулирани от Омбудсмана в неговите решения. Европейският омбудсман прави анализ и излиза с доклад относно стъпките, предприети от институциите въз основа на неговите забележки. Този доклад се публикува всяка година на неговата страница.

01/09/2008: Европейският омбудсман приема нов модел на представяне на своите решения.

Решения от Май 2017