• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Решение на Европейския омбудсман относно вътрешните процедури за разглеждането на заявления за публичен достъп до документи и искания за информация

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Процедурите, посочени в настоящото решение, имат за цел да се гарантира, че при разглеждане на заявления за публичен достъп до документи и искания за информация Омбудсманът прилага най-високи стандарти за прозрачност и ефикасност.

Заявленията за публичен достъп до документи, съхранявани от службата на Европейския омбудсман, се разглеждат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001[1], при спазване на Устава на Европейския омбудсман[2].

Настоящото решение се прилага и по отношение на искания за информация, получени от Службата на Омбудсмана.

Омбудсманът прие следните вътрешни процедури:

Член 1: Получаване на заявления за публичен достъп до документи и искания за информация

1.1 Водещата служба за разглеждането на заявления за публичен достъп до документи и искания за информация е определен отдел.

1.2 Всеки в службата на Омбудсмана, който получи заявление за публичен достъп до документи, го изпраща на определения отдел за регистриране и обработване.

1.3 Всеки в службата на Омбудсмана, който получи писмено искане за информация, го разглежда непосредствено и бързо. Ако това не е възможно да се извърши, искането за информация следва да се препрати на определения отдел.

Член 2: Заявления за публичен достъп до документи

2.1 Заявленията за публичен достъп до документи се обработват в съответствие с процедурните[3] правила, посочени в членове 6 — 10 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Тези правила обхващат правото на заявителя да внесе потвърдително заявление[4] в случай на пълен или частичен отказ или липса на отговор в рамките на определения срок.

2.2 Решенията относно първоначалните заявления се вземат от началника на определения отдел. Решението относно първоначално заявление, с което се отказва публичен достъп до поискания(ите) документ(и), изцяло или частично, посочва основанията за това и уведомява заявителя относно правото да внесе потвърдително заявление.

2.3 Решенията относно потвърдителните заявления се вземат от генералния секретар. Решението относно потвърдително заявление, с което се отказва публичен достъп до поискания(ите) документ(и), изцяло или частично, посочва основанията за това и уведомява заявителя относно правото да заведе дело пред Съда на Европейския съюз, съгласно съответните разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.4 Предоставя се публичен достъп до документите, освен ако някои обществени и частни интереси трябва да бъдат защитени посредством изключенията, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.5 Когато заявление за публичен достъп до документи се отнася до документ, получен в процеса на разследване от физическо или юридическо лице, институция на ЕС или държава членка при условия на поверителност, съществува презумпция за неоповестяване на документа в съответствие с Устава на Европейския омбудсман[5].

2.6 В тези случаи в интерес на прозрачността Омбудсманът може да установи контакт с лицето, институцията на ЕС или държавата членка, която е предоставила документа, за да установи дали поверителността може да бъде отменена и документът да бъде оповестен.

Член 3: Лични данни

3.1 Когато документ, за който е поискан публичен достъп, съдържа „лични данни“ по смисъла на Регламента за защита на данните[6], обработката на такива лични данни е в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.

3.2 В интерес на прозрачността самоличността на служителите на Омбудсмана, когато е посочена в контекста на професионалните им задължения, обикновено ще бъде оповестявана, освен ако съществува основателна причина това да не бъде направено.

Член 4: Искания за информация

4.1 Исканията за информация се разглеждат възможно най-бързо, но при всички случаи в рамките на 15 работни дни.

4.2 Всяко решение за отказ за предоставяне на исканата информация посочва причините за това[7] и уведомява заявителя относно правото да иска преразглеждане на решението.

4.3 След искане за преразглеждане генералният секретар преразглежда решението за отказ за предоставяне на исканата информация. Това преразглеждане се извършва възможно най-бързо и при всички случаи в рамките на 15 работни дни.

Член 5: Приемане и влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. С настоящото се отменя решението на Омбудсмана от 26 май 2014 г. относно приемането на вътрешните процедури за разглеждането на заявления за публичен достъп до документи и искания за информация.

Страсбург, 01/09/2016 г.

Емили О'Райли

[1] Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

[2] Решение на Европейския парламент относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на Омбудсмана, прието от Европейския парламент на 9 март 1994 г. (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15) и изменено с решения на Парламента от 14 март 2002 г. (ОВ L 92, 9.4.2002 г., стр. 13) и от 18 юни 2008 г. (ОВ L 189, 17.7.2008 г., стр. 25).

[3] Думата „процедурни“ включва позоваване на сроковете, начина на достъп и правото на преразглеждане.

[4]Потвърдително заявление“ е терминът, използван в Регламент (ЕО) № 1049/2001 във връзка с правото на преразглеждане.

[5] Омбудсманът счита, че следните документи попадат в обхвата на член 2.5 от настоящото решение: 1. чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (EО) № 1049/2001, получени от институция на ЕС; 2. документи, получени от институция на ЕС при условие за поверителност, включително след инспекция; 3. документи, получени от държава членка и класифицирани като тайни съгласно закон или регулаторна норма; 4. доказателства, получени при условие за поверителност от длъжностни лица или от други служители на ЕС чрез показания; 5. документи, получени от жалбоподател или от трето лице, които Омбудсманът класифицира като поверителни с цел защита на законните интереси на жалбоподателя или на третото лице по искане на съответния жалбоподател или съответното трето лице или по собствена инициатива на Омбудсмана.

[6] Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2011 г., стр. 1.)

[7] Съображенията, на които може да се основава такъв отказ, включват поверителност, професионална тайна или задължението да не се навреди на жалбоподателя или друго лице.